De leukste slaapfeestjes vind je hier!

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde materialen met de daarbij behorende benodigdheden, welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder Tipitentje.nl en anderzijds een in de overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.
 2. De huurder dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de materialen van Tipitentje.nl.
 3. Tipitentje.nl behoudt het recht vervangende items te leveren indien de bestelde materialen niet voorradig zijn en/of als er sprake is van mankementen aan de materialen. Tipitentje.nl zal ten alle tijden zo dicht mogelijke benaderde materialen leveren.
 4. Tipitentje.nl heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien het gehuurde niet voorafgaand aan de levering kan worden voldaan.
 5. Tipitentje.nl heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, het gehuurde niet op redelijke wijze geleverd kan worden (te lange afstand vanaf de auto, slechte verlichting, obstakels, vernauwingen, etc.) of het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 6. De huurder is verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Tipitentje.nl te verstrekken, wanneer zij daarom vraagt.
 7. Tijdens de huurperiode is het materiaal niet verzekerd, kosten van eventuele schade aan de gehuurde materialen zijn voor rekening van de huurder.
 8. Op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen die het gevolg zijn van deze algemene voorwaarden tussen Tipitentje.nl en de huurder is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 9. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur te worden opgenomen.

Artikel 2. Beperking gebruik

 1. Het onder- en wederverhuren van de gehuurde materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tipitentje.nl.
 2. Aan de verhuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Tipitentje.nl geen bewerkingen of reparaties worden verricht. Indien de huurder toch deze verboden handelingen verricht en Tipitentje.nl hiervan schade ondervindt, is de huurder verplicht de schade aan Tipitentje.nl te vergoeden. Indien door deze schade Tipitentje.nl haar verplichtingen tegenover de huurder niet of niet volledig meer kan nakomen, kan de huurder geen aanspraak maken op korting.

Artikel 3. Huurovereenkomsten en huurperiode

 1. De door Tipitentje.nl uitgebrachte aanbiedingen via mail dan wel op andere manieren zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Tipitentje.nl is gerechtigd een vrijblijvende aanbieding te herroepen na aanvaarding van deze aanbieding door de huurder. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.
 2. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder de reservering heeft gemaakt en betaald en de bevestiging heeft ontvangen. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de gebruiker.
 3. De huurperiode staat vermeld in de boekingsbevestiging die door Tipitentje.nl aan de huurder via de e-mail wordt verstrekt.
 4. Indien de datum en/of tijden worden overschreden is de huurder aan Tipitentje.nl een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van 100% van het in de huurovereenkomst afgesproken huurbedrag. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 5. De huurder kan uit bovenstaande niet afleiden dat een eenzijdige verlening van de huurperiode is toegestaan. De huurder kan in overleg met Tipitentje.nl de huurtermijn verlengen, mits het gehuurde materiaal niet al is verhuurd aan een andere huurder.

Artikel 4. Huurprijs, transportkosten en borg

 1. Alle door Tipitentje.nl gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW. De prijs wordt berekend per gehuurd aantal tenten en geldt voor de overeengekomen huurperiode.
 2. Tipitentje.nl verzorgt het transport door heel Nederland. Binnen Rotterdam wordt een vast bedrag van €20 reiskosten gerekend. De mogelijkheid en kosten voor transport buiten Rotterdam, wordt er €0,19 per km gerekend naast het vaste bedrag van €20. Dit geld bij het opzetten en afbreken van het feestje door de verhuurder bij de huurder op feestlocatie.
 3. Tipitentje.nl is gerechtigd de huurder een borgsom op te leggen voordat de gehuurde materialen in ontvangst worden genomen.
 4. Tipitentje.nl behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van reparaties en/of reiniging door oneigenlijk gebruik.
 5. Tipitentje.nl is verplicht deze borgsom na de huurperiode en na inspectie van de verhuurde materialen, indien op dat moment de huurder aan al haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 5. Betaling en verzuim

 1. De huurprijs voor de gehuurde materialen dient (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) op het moment van reservering te zijn voldaan. Deze betalingen zullen altijd in overleg gaan tussen huurder en verhuurder. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Pinnen bij ophalen en/of afleveren is niet mogelijk.
 2. De borg dient altijd voor aanname van de materialen betaald te worden.
 3. De beslissing om anders dan per bank te laten betalen is voorbehouden aan Tipitentje.nl
 4. Indien de huurder niet, niet tijdig, niet juist of slechtst gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op zijn materialen beslag gelegd krijgt, uitstel van de betaling aanvraagt, eerder gemaakte termijn afspraken niet nakomt of indien zijn faillissement wordt aangevraagd, wordt de huurder van rechtswege geacht in nalatigheid te zijn en is het totale aan Tipitentje.nl verschuldigde bedrag zonder waarschuwing onmiddellijk (ongeacht eerder gemaakt termijn afspraken m.b.t. betaling) opeisbaar.

Artikel 6. Bezorgen, ophalen en retourneren

 1. Indien er een bezorging overeengekomen is, dan worden de genoemde materialen (tenzij anders afgesproken) afgeleverd en weer opgehaald op de dag van gebruik of op een door de huurder en verhuurder overeengekomen moment.
 2. Wanneer Tipitentje.nl gehuurde materialen komt bezorgen en ophalen dient er ten alle tijden iemand aanwezig te zijn om de gehuurde materialen in ontvangst te nemen of aan ons af te leveren.
 3. De plek waar wij de gehuurde materialen afleveren en/of ophalen dient vroegtijdig beschikbaar te zijn en makkelijk toegankelijk te zijn met een auto. Blijkt het zo te zijn dat er parkeerkosten moeten worden betaald m.b.t. het opzetten/ophalen van de materialen dan zijn deze parkeerkosten voor de huurder. Deze kosten worden van de borg afgetrokken.
 4. De plek waar wij de gehuurde materialen afleveren en/of ophalen dient goed verlicht te zijn en vrij te zijn van obstakels zoals trappen, vernauwingen en scherpe bochten.
 5. De levertijden die Tipitentje.nl doorgeeft kunnen slechts globaal worden opgegeven, uitgaande van normale omstandigheden. De huurder kan aan deze levertijden nooit het recht ontlenen afname van de materialen te weigeren, dan wel zijn korting te eisen of de betalingsverplichtingen uit te stellen.

Artikel 7. Annulering

 1. De huurder kan tot 3 weken voor de aanvang van de huurperiode telefonisch of per mail overgaan tot kosteloos annuleren. De reeds betaalde bedragen zullen in dit geval door Tipitentje.nl worden terugbetaald. In de periode van 3 weken tot 2 weken voor de aanvang van de huurperiode zal 50% van de huur in rekening worden gebracht. Indien de huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode tot annulering overgaat, is hij het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij door hem of door Tipitentje.nl een voor beide partijen redelijkerwijs acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wilt overnemen. Het moment waarop de huurder de bevestiging ontvangt van Tipitentje.nl is beslissend voor het moment van annulering, waarbij huurder ervan uit mag gaan dat annuleringen via de e-mail binnen de redelijke termijn van 24 uur beantwoord worden.
 2. Bij annulering binnen een week van aanvang van de huurperiode zullen eventuele bezorgkosten niet in rekening worden gebracht, mits de bezorging nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Gehuurde materialen, aansprakelijkheid en overige verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder nauwgezet op te volgen.

De gehuurde materialen dienen binnen geplaats te worden op een vlakke grond die vrij is van scherpe delen en/of andere zaken die schade kunnen veroorzaken aan de gehuurde materialen.

De gehuurde materialen worden voor iedere verhuur geïnspecteerd op eventuele gebreken. De huurder is gehouden om de aan hem verhuurde materialen voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te in­specteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden gemeld te worden aan de verhuurder. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking.

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal dient in dezelfde staat retour te komen als waarin het ontvangen is. Indien er aan de gehuurde materialen schade is ontstaan dient de huurder dit direct bij Tipitentje.nl te melden. Tipitentje.nl heeft dan het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om schade aan de gehuurde materialen te voorkomen.

Beschadigd en/of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.

Het gebruik van de materialen is altijd op volledig eigen risico en Tipitentje.nl kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het gebruik van de gehuurde materialen.

Tipitentje.nl is niet aansprakelijk voor de ongevallen veroorzaakt door het personeel, dan wel de helpers, welke door de huurder zelf zijn ingezet. Deze personen zijn niet in dienst bij Tipitentje.nl en valt niet onder haar aansprakelijkheid.

De huurder vrijwaart Tipitentje.nl voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van de gehuurde materialen. Gebruik van de gehuurde materialen is dan ook op eigen risico. Tipitentje.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel.

Tipitentje.nl is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloei­ende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondisse­mentsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbin­nen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

 

 


ALGEMENE VOORWAARDEN